You are here

Thư viện tư liệu

ủng hộ đồng bào lũ lụt
ủng hộ đồng bào lũ lụt
ủng hộ đồng bào lũ lụt
ủng hộ đồng bào lũ lụt
Trạm trộn Đèo Cả
Thi công mặt đường
Thi công bê tông nhựa Hầm đường bộ Đèo Cả
Thi công bê tông nhựa Hầm đường bộ Đèo Cả
Mở rộng quốc lộ đoạn Quảng Nam - Quảng Ngãi
Phòng điều hành Trạm Hòa Đông - Quảng Nam
Trạm Hòa Đông - Quảng Nam
Trạm cấp phối đá dăm Bình Hiệp - Quảng Ngãi
Trạm Bình Hiệp - Quảng Ngãi
Trạm Bình Hiệp - Quảng Ngãi
Trạm
Trạm Đèo Cả - Phú Yên
Đội cán bộ, cnv Trạm Đèo Cả - Phú Yên
Đội máy thi công và xe vận chuyển Bê tông Đèo Cả - Phú Yên
Máy thi công nền đường trạm Đèo Cả - Phú Yên
Đá dăm
Đá dăm
Xe chở đá dăm đen
Đá dăm 13x19
Đá dăm 13x19
Đá dăm 5x13
Đá dăm 5x13
Bê tông nhựa nóng C19
Bê tông nhựa nóng C19
Be-tong-nhua-nong-C9.5
Bê tông nhựa nóng C9.5
Tư liệu thử nghiệm
Thử 1
Hình ảnh hoạt động 2
Hình ảnh hoạt động 1