You are here

Ông Trương Thế Sơn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 170.000 CP

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Thế Sơn 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: VMI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 216.000 CP (tỷ lệ 2,51%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã mua : 170.000 CP
- Số cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch :  386.000 CP (tỷ lệ 4,49%)
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày  bắt đầu giao dịch: 01/12/2015
- Ngày  kết thúc giao dịch: 30/12/2015.