You are here

Ông Lê Thanh Tùng - Trưởng BKS đã bán 50.000 CP

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thanh Tùng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng BKS
- Mã chứng khoán: VMI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.0000 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 50.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/02/2017