You are here

NQ HĐQT số 07/NQ-VMI/HĐQT v/v thông qua tiêu chuẩn lựa chọn và nguyên tắc xác định số cố phiếu được phân phối cho từng đối tượng trong đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa

NQ HĐQT số 07/NQ-VMI/HĐQT v/v thông qua tiêu chuẩn lựa chọn và nguyên tắc xác định số cố phiếu được phân phối cho từng đối tượng trong đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động.