You are here

Công ty Cổ phần khoáng sản và Đâu tư Visaco tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Ngày 24/06/2015 Công ty Cổ phần khoáng sản và Đâu tư Visaco tổ chức  Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 tại khách sạn Amanda, địa chỉ lô  A 2+ A2b đường  30/04 thành phố Đà Nẵng các cổ đông về tham dự đạt 97,2% .

-  Tại Đại hội các cổ đông đã được nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát  về việc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014... Theo đó trong năm 2014 các tiêu chí về sản xuất  kinh doanh đều tăng như: Doanh thu bán hàng tăng 132%; tổng lợi nhuận trước thuế tăng 267% so với năm 2013. Với kết quả đạt được trong năm 2014. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cũng báo cáo tại Đại hội cổ đông về kế hoạch sản xuất năm 2015 như : Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 180.000.000.000đ, lợi nhuận sau thuế đạt: 16.380.000.000.

Hình 1: Ông Trần Vĩnh Thành( Tổng Giám Đốc) báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh

Hình 2: Ông Lê Văn Bình ( Kế toán trưởng)  báo cáo tình hình HĐQT 

Sau nghe các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết đối với nhiều nội dung. Tỷ lệ biểu quyết được sự đồng thuận cao của các cổ đông.

Trong đó một số nội dung quan trọng đã thông qua:

- Việc phát hành riêng lẻ 2.000.000 cổ phíếu cho nhà đầu tư chiến lược: đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: bầu ông Trương Thế Tùng và ông Nguyễn Kim Trường giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Phùng Đại Hải và ông Phạm Văn Hải: đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết  

- Việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát: bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Linh giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát thay thế cho ông Huỳnh Văn Dũng: đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Hình 3:  Các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết

Hình 4: Thành viên HĐQT

Hội nghị kết thúc tốt đẹp và bế mạc chiều cùng ngày.