You are here

BÊ TÔNG NHỰA NÓNG C19

Thư viện hình ảnh

Bê tông nhựa nóng C19
Bê tông nhựa nóng C19

THÔNG TIN

Bê tông nhựa nóng hạt trung, cấp phối theo tiêu chuẩn TCVN 8819 - 2011.