You are here

BÊ TÔNG NHỰA NÓNG C12.5

THÔNG TIN

Bê tông nhựa nóng hạt mịn, cấp phối theo tiêu chuẩn 8819 - 2011.