You are here

Ông Huỳnh Văn Hiệp- TV HĐQT kiêm KTT - đăng ký bán 50.000 cổ phiếu

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Văn Hiệp
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: TV HĐQT kiêm KTT
- Mã chứng khoán: VMI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:50.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/02/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/03/2017