You are here

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Mô hình quản trị:

1. Hội đồng quản trị:

Hội đồng Quản trị hiện tại bao gồm năm thành viên; trong đó có bốn thành viên điều hành và một thành viên độc lập. Hội đồng Quản trị họp thảo luận các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển của công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh, chính sách chi trả cổ tức và các vấn đề doanh nghiệp quan trọng khác. Hội đồng Quản trị tổ chức họp định kì hàng quý nhằm đánh giá kết quả hoạt động từng quý của công ty và thảo luận những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Quản trị. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị bất thường sẽ được tổ chức trong các trường hợp cần thiết. Hội đồng Quản trị nhận được các thông tin cập nhật, chính xác, và kịp thời về tình hình sản xuất, kinh doanh trước các cuộc họp. Những thông tin này được chuẩn bị bởi Ban tổng giám đốc và Thư ký Hội đồng Quản trị cùng với các thông tin của công ty. Ban Tổng Giám đốc có nhiệm vụ triển khai, thực thi các nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã được thông qua. Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty bao gồm:

 • Ông Lê Văn Bình - Chủ tịch HĐQT
 • Ông Lê Quang Thạch - Thành viên HĐQT
 • Ông Trương Thế Tùng - Thành viên HĐQT
 • Ông Nguyễn Hữu Toàn - Thành viên HĐQT
 • Ông Huỳnh Văn Hiệp - Thành viên HĐQT

2. Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty và các nhiệm vụ theo quy định pháp luật và điều lệ công ty như xem xét phạm vi, kết quả kiểm toán với kiểm toán độc lập, thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ v.v… Ban kiểm soát bao gồm 3 thành viên, trong đó có một thành viên độc lập. Ban kiểm soát có quyền sử dụng tư vấn chuyên nghiệp độc lập để thực hiện các công việc được giao nếu thấy cần thiết. Danh sách thành viên Ban kiểm soát của công ty bao gồm:

 • Ông Lê Thanh Tùng - Trưởng ban
 • Ông Bùi Quang Đức - Thành viên
 • Ông Nguyễn Minh Tú - Thành viên

3. Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc bao gồm Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc. Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giúp việc cho Tổng giám đốc là các Phó Tổng giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm. Phó Tổng giám đốc là người giúp cho Tổng giám đốc điều hành Công ty theo phân công và uỷ quyền của Tổng giám đốc, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về các nhiệm vụ được phân công và giao quyền. Công ty hiện có 2 Phó Tổng giám đốc. Danh sách Ban Tổng giám đốc bao gồm:

 • Ông Trương Thế Tùng - Tổng giám đốc
 • Ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Tổng giám đốc
 • Ông Lê Thái Vũ - Phó Tổng giám đốc