You are here

Cổ đông Đỗ Thanh Sửu đã mua 13.000 cp, trở thành CĐL từ 12.1.2018

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thanh Sửu 
- Mã chứng khoán: VMI 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 541.600 CP (tỷ lệ 4,95%) 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 13.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 554.600 CP 
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,06% 
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 12/01/2018.